Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde no 2009.gada 14. janvāra.

Iestādes darbības pamatmērķis ir:

 • nodrošināt bērniem un jauniešiem, atbilstoši viņu vecumam un vajadzībām, iespēju attīstīt savas intereses un spējas, saturīgi pavadīt brīvo laiku;
 • piedāvāt metodisko palīdzību Jēkabpils izglītības iestāžu skolotājiem, kuri piedalās interešu izglītības programmu realizēšanā;
 • veicināt bērnu un jauniešu nevalstisko organizāciju sadarbību;
 • atbalstīt jauniešu iniciatīvas un skolu līdzpārvalžu darbību;
 • nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;
 • sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;
 • veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū;
 • nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;
 • iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību.

BJC apmeklē bērni un jaunieši vecumā no 1-25 gadiem. 88% no kopējā skaita ir audzēkņi, kuri dzīvo pilsētā, mācās Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs, apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes vai ir mājas bērni. 12% audzēkņi, kuri dzīvo un mācās novada pašvaldībās.

BJC 2012.gadā vidēji apmeklēja 609 audzēkņi.

BJC darbība balstās uz sadarbību ar VISC, IZM, novadu pašvaldībām, Izglītības pārvaldi, interešu izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, kultūrizglītības iestādēm. Starptautiskā sadarbība ar jauniešu organizācijām un pašvaldībām no Melles (Vācijā), Czarwionka-Leszczyny (Polijā), Prāgas (Čehijā), Kijevas (Ukrainā).

Komunikācija ar sabiedrību tiek organizēta, sadarbojoties ar vietējiem laikrakstiem, Vidusdaugavas TV, Radio-1, Divu krastu radio, pašvaldības mājas lapu (www.jekabpils.lv). Veidoti sižeti Latvijas televīzijā un valsts nozīmes preses izdevumos ("Lauku avīze").

BJC veic kvalitatīvu interešu izglītības realizāciju Jēkabpils pilsētā un novadā:

 • nodrošina metodisko darbu;
 • valsts, novada un pilsētas pasākumu, konkursu, akciju organizēšanu;
 • Dziesmu svētku koordinēšanu un organizēšanu;
 • pilsētas svētku organizēšanu;
 • sadarbības veicināšanu ar NVO sektoru un uzņēmējiem;
 • jaunatnes darba koordinēšanu un organizēšanu.

 


BJC Vēsturiskā izziņa 

1949.gada 18.maijs - pionieru organizācijas dibināšanas 27.gadadienas priekšvakarā Jēkabpils pilsētas skolu pionieri uzraksta vēstuli Latvijas komunistiskās partijas Centrālajai Komitejai un Ministru Padomei, kurā pauž ideju par pionieru nama izveidošanu Jēkabpilī.

1950.gada 9.jūnijā - Jēkabpils rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas sēdes darba kārtībā viens galvenajiem jautājumiem ir par Pionieru nama nepieciešamību un tā 1900.gadā celtais Ābeļu pagasta nama ēka Brīvības ielā 258 tiek nodota pionieru rīcībā.

1951.gada 5.decembris - Staļina Konstitūcijas diena. Padomju okupācijas laika lielākie svētki, kurā tika nodoti svarīgi objekti darbaļaužu lietošanā. Un tā 1951.gada 5.decembra pēcpusdienā bijušā Ābeļu pagasta nama sapostajā zālē notika Pionieru nama atklāšana.

Jēkabpils rajona pionieru nams atrodas Jēkabpilī, Brīvības ielā 258 no 1952.gada, kad par tā dibināšanu izdota Jēkabpils rajona Tautas izglītības nodaļas pavēle. Pirmais Jēkabpils rajona pionieru nama direktors Mūrnieks, vēlāk Liepiņa un Tamāra Čakstēna. 1952.gadā Pionieru namā darbu uzsāk 10 pulciņi.

1962./63.mācību gadā apvieno Krustpils rajona pionieru namu un Jēkabpils rajona pionieru namu. Ar Jēkabpils rajona TIN pavēli no 1962.gada 9.jūnija par Jēkabpils rajona pionieru nama direktori tiek iecelta Velta Biseniece (Ārgule).

1974.gadā Pionieru namā notiek kapitālais remonts, kura rezultātā tiek paplašinātas nodarbību telpas. Pionieru nams ir organizatoriski metodiskais centrs Jēkabpils rajona skolām.

1979.gadā Jēkabpils rajona pionieru un skolēnu namā tiek izveidots rajona pionieru organizācijas vēstures muzejs - pirmais šāda veida muzejs Latvijā (vad. R.Bērziņa).

1982.gadā Pionieru namā darbojas 48 dažādu profilu pulciņi ar 770 audzēkņiem.

1989.gadā Jēkabpils rajona pionieru un skolēnu nams tiek pārdēvēts par Jēkabpils rajona skolēnu interešu namu (Jēkabpils rajona Tautas deputātu padomeslēmumsNr.303 no 17.10.1989.).

1991.gadā Jēkabpils rajona skolēnu interešu nams nodots Jēkabpils pilsētas izpildkomitejai (Jēkabpils rajona tautas izglītības apvienībaslēmumsNr.12 no 02.08.1991.

1992.gada 1.decembrī, ņemot vērā Jēkabpils sporta tehniskā centra likvidēšanu, tiek izveidota Jēkabpils skolēnu interešu nama sporta tehnisko iemaņu apguves Krustpils nodaļa Palejas ielā 15. Par nodaļas vadītāju apstiprina D.Renci (Jēkabpils pilsētas Tautas deputātu padomes valdeslēmumsNr.338 no 11.11.1992.). Nodaļa darbojas līdz 1995. gada maijam.

1995. gada 23.augustā par Jēkabpils skolēnu nama direktoru tiek apstiprināts Andris Kusiņš.

1996.gada 21.februārī Jēkabpils Skolēnu interešu nams tiek pārdēvēts par Jēkabpils bērnu un jauniešu centru, tiek apstiprināts centranolikums(Jēkabpils pilsētas domeslēmumsNr.89 no 21.02.1996.)

Ar 1999.gada 1.februāri Jēkabpils bērnu un jauniešu centrs tiek pārņemts Jēkabpils rajona padomes īpašumā (izņemot bērnu un jauniešu centra ēkas).

No 2006.gada 15.decembra par Jēkabpils rajona bērnu un jauniešu centra direktoru apstiprina Oskaru Elksni.

Ar 2009.gada 10.novembra Jēkabpils rajona padomes Izpilddirektora rīkojumu Nr.55-i "Par īpašnieka maiņu" Jēkabpils rajona bērnu un jauniešu centrs tiek nodots Jēkabpils pilsētas pašvaldībai.

Ar 2010.gada 26.janvāra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta Lēmumu Nr.2-26/64 Jēkabpils rajona bērnu un jauniešu centram tiek mainīts nosaukums uz Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs.

2012.2013.mācību gadā BJC ir 26 pedagoģiskie, 10 tehniskie darbinieki un apstiprinātas 35 interešu izglītības programmas.