Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Karjeras nedēļas programma
Autors: admin | 09.09.2013 | 1 komentārs

Jēkabpils
07.-11.10.2013.

Kad?

Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur?

Kam?

Mērķa auditorija

Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona

Piektdiena, 4.oktobris

 

Karjeras nedēļas ievadpasākums

Katrā pilsētas  skolā

Skolēni

Skolā ierodas grupa atraktīvu jauniešu, kas aicina piedalīties Karjeras nedēļas pasākumos visas nākamās nedēļas laikā

Dzintra Lindāne,
26013153

10.30

Koncertprogramma „Par ko kļūt?”

Tautas nams

6 gadus veci bērni

Didzis Rijnieks iepazīstina bērnus ar profesijām atraktīvā pasākumā

Dzintra  Lindāne,
26013153

Pirmdiena, 7.oktobris

12.00

Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums – diskusija „Kāpnes”

Tautas nama Baltā zāle

Pilsētas skolu pārstāvji no skolēnu vidus

Pasākums ar savas jomas speciālistu piedalīšanos, diskusijas, sarunas

Dzintra Lindāne,
26013153

 

Lomu sižeta rotaļas „Profesijas”

PII „Auseklītis” (katrā vecuma grupā)

2 - 7 gadus veci bērni

Bērni atbilstoši savam vecumam ar rotaļas palīdzību izspēlē dažādas lomas, iejūtas amatu veicēju lomās, iepazīst dažādu amatu darba rīkus, apģērbu, materiālus

Anita Paģire,
65234628, 22319566;

Vineta Zvirgzda

 

Nodarbība „Iepazīstu profesijas kopā ar vecākiem”

Jēkabpils pamatskola

1. klašu skolēni

Tikšanās ar skolēnu vecākiem. Vecāku profesiju iepazīšana - prezentācijas, diskusija, praktiska darbošanās

 

Dace Rateniece,
28659810

 

Tematiskas klases stundas:

„Absolventu stundas – tikšanās klasēs”

„Vecāku profesija – mana profesija?”

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

7.-12. klases

Daudzveidīgās profesiju pasaules iepazīšana. Sarunas ar absolventiem, vecākiem - dažādu profesiju pārstāvjiem.

Ekskursijas uz vecāku darbavietām

Dace Druveniece,
65237556

 

Karjeras stunda mācību priekšmetos

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

7.-12. klases

Mācību priekšmetu skolotāju karjeras stunda ar akcentu uz konkrēto mācību priekšmetu

Skaidrīte Ozoliņa,
65237553

 

„Profesiju kaleidoskops”

Jēkabpils 2.vidusskola, aktu zāle

1.-5. klases

Interaktīvā  spēle - konkurss ar praktisku ievirzi.

Iepazīšanas ar skolas vecāku profesijām – ko dara, kur strādā, kāda izglītība nepieciešama

T.Karnauhova,                 Mk vadītāja

 

Klases projekts „Mūsu vecāku profesijas”

Jēkabpils 2.vidusskola

1.-5. klases

Vecāku darba vietu vizuālās kartes veidošana

Klases audzinātāji

 

Ekskursija

Jēkabpils 2.vidusskola, 110.kab.

1.-5. klases

Skolas karjeras centra apmeklēšana

 

Skolas karjeras konsultants

 

„Es gribu būt…”

Jēkabpils 2.vidusskola

1.-5. klases

Zīmējumu konkurss, labāko darbu izstāde

Larisa Stepanova,
20385362

14.00

Jaunietis darba tirgū

Jēkabpils Vakara vidusskola

9.-12. klases

Svinīga karjeras nedēļas atklāšana. Kar-jeras konsultantes Inetas Īvānas sagata-vota prezentācija par dažādām profesi-jām un to pieprasījumu darba tirgū

Zeltīte Svikša,
28233694

15.00-17.00

Nodarbība „Es šonedēļ bibliotekārs”

Jēkabpils pilsētas bibliotēka (Vecpilsētas laukums 3c)

Vidusskolēni (iepriekš piesakoties)

Iepazīšanās sarunas. Stereotipi un īste-nība. Bibliotēkas mājas lapa – informā-cijas avots par paveikto un iecerēto, izziņas avots un e-pakalpojuma saņemšanas vieta

 

Renāte Lenša,
29554991

15.30

Daugavpils Mūzikas vidusskolas prezentācijas pasākums

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas zāle

Mūzikas skolas audzēkņi

Daugavpils MV audzēkņi prezentēs iegūtās zināšanas un prasmes, sniedzot koncertu un informējot par izglītības iespējām mūzikas vidusskolā

 

Silvija Strade,
20371485

17.30

Sociālo interešu institūta lekcija „Kādu ziņu ar savu uzvedību bērns  sūta vecākiem?”

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs

Vecāki

Lekcija par vecāku un bērnu attiecībām, kā virzīt un veidot sava bērna uzvedību, neievainojot personības attīstību.

Lektore Dace Lapiņa – mag.psych., sertificēta psiholoģe-konsultante (Sociālo Interešu Institūts, Rīga, www.sii.lv)

 

Dzintra Lindāne,
26013153

Otrdiena, 8.oktobris

 

Lomu sižeta rotaļas „Profesijas”

PII „Auseklītis” (katrā vecuma grupā)

2 - 7 gadus veci bērni

Bērni atbilstoši savam vecumam ar rotaļas palīdzību izspēlē dažādas lomas, iejūtas amatu veicēju lomās, iepazīst dažādu amatu darba rīkus, apģērbu, materiālus

Anita Paģire,
65234628, 22319566;

Vineta Zvirgzda

 

Nodarbība „Iepazīstu profesijas kopā ar vecākiem”

Jēkabpils pamatskola

2. klases

Tikšanās ar skolēnu vecākiem. Vecāku profesiju iepazīšana- prezentācijas, diskusija, praktiska darbošanās

Dace Rateniece,
28659810;

klašu audzinātāji

 

Nodarbība „Kad es būšu liels, es strādāšu par…”

Jēkabpils pamatskola

4. klases

Nodarbība ar skolas psiholoģi. Projektīvās metodikas

Dace Rateniece,
28659810

 

Tematiskas klases stundas:

„Absolventu stundas – tikšanās klasēs”

„Vecāku profesija – mana profesija?”

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

7.-12. klases

Daudzveidīgās profesiju pasaules iepazīšana. Sarunas ar absolventiem, vecākiem - dažādu profesiju pārstāvjiem.

Ekskursijas uz vecāku darbavietām

Dace Druveniece,
65237556

 

Karjeras stunda mācību priekšmetos

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

7.-12. klases

Mācību priekšmetu skolotāju karjeras stunda ar akcentu uz konkrēto mācību priekšmetu.

Skaidrīte Ozoliņa,
65237553

 

Ekskursija

Jēkabpils 2.vidus-skola, 110.kab.

5.-7. klases

Skolas karjeras centra apmeklēšana

Skolas karjeras konsultants

 

Aptauja

Jēkabpils 2.vidus-skola, 110.kab.

 

Par ko es gribu kļūt? (skolēnu anketēšana)

Klases audzinātāji

 

Atbalstīsim savus bērnus karjeras izvēlē

Jēkabpils 3.vidusskola

8.-12. klašu skolēnu vecāki

Pasākums vecākiem par atbalstu sava bērna karjeras plānošanā, aktuālās profesijas

 

Ligita Ašnevica,
20039728

 

Iepazīsti sevi!

Jēkabpils Vakara vidusskola

9.-10. klases

Audzinātāju stundās  skolēni pilda testus, lai noskaidrotu savas spējas un intereses

Zeltīte Svikša,
28233694

 

Iepazīšanās ar bibliotekāra profesiju

Jēkabpils Vakara vidusskola

10.-12. klašu interesenti

Ekskursija uz Jēkabpils galveno bibliotēku

Zeltīte Svikša,
28233694

15.00

Iepazīšanās ar zobārsta un zobu tehniķa profesijām

Jēkabpils Vakara vidusskola

10.-12. klašu interesenti

Ekskursija uz Vidža zobārstniecības poliklīniku

 

Zeltīte Svikša,
28233694

14.00

Radošās darbnīcas „Vides plānošana, labiekārtošana”

NOLIKUMS

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs

8.-9. klašu komandas

Darbnīcas par vides objektiem Jēkabpilī, to labiekārtošanu; profesiju pārstāvji, kas darbojas šinī jomā

Lilija Ražinska,
65231284

15.00

Diskusiju cikla „Runā un audz!” pasākums

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs

Skolēni, kuriem interesē bioloģija, žurnālistika

Tikšanās ar bijušo jēkabpilieti, TV3 raidījuma „Bez tabu” vadītāju un bioloģijas zinātņu doktoru, molekulārbiologu Juri Šteinbergu

Sarmīte Stikāne,
26165237

15.00

Nodarbība „Tava karjera, vidusskolēn!”

Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs (TITC), datorklase (Rīgas iela 150A)

10.-12. klases

Karjeras tests, lai izprastu savas iespējas un vēlmes. Izglītības iestāžu informācija, kā to atrast internetā

Judīte Grugule, 65221333,
judite.grugule@titc.lv

Trešdiena, 9.oktobris 

9:00-17:00

Informējoši stendi, uzskates materiāli

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

8.-12. klases

Studiju un mācību iespējas koledžā, specialitātes

Silvija Strušele,
28311852

14:00-16:00

Konkurss datorzinībās

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 122.kab.

8.-9. klases

Darbs ar biroja programmām

Laura Rakova,
65231726

14:30-16:30

Konkurss datorzinībās

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 227.kab.

10.-12. klašu skolēni un profesionālo iestāžu audzēkņi

Datora uzbūve.

Darbs ar biroja programmām

Laura Rakova,
65231726

11.00-13.00

Profesiju prezentācija,

meistardarbnīca

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dienesta vecnīcas sēžu zāle;
119.kab. sēžu zāle

8.-9. klases

Iepazīstināt ar mācību programmām, profesijām

Ingrīda Mārāne,
65236398

13.00-15.00

Profesiju prezentācija,

meistardarbnīca

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dienesta vecnīcas sēžu zāle;
119.kab. sēžu zāle 

10.-12. klašu skolēni un profesionālo iestāžu audzēkņi

Iepazīstināt ar studiju programmām, profesijām

Ingrīda Veipa,
65231726

10.00

Nodarbība „Kas notiktu, ja... ? Eksperimentē pats!”

NOLIKUMS

Tautas nams

1.-4. klašu skolēni

Pie bērniem ciemojas Lūsēns un ieved pasaulē, kurā notiek neticamas lietas. Radies jautājums? Jāmeklē atbilde! Piedalies un eksperimentē – kopā jautrāk! 

Dzintra Lindāne,
26013153;

Silvija Bērziņa

11.00-13.00

Nodarbība „Gids un tūrisma speciālists”

Jēkabpils Tūrisma informācijas centrs

10.-12. klašu skolē-ni, kurus interesē gi-da vai tūrisma speciālista profesija un Jēkabpils pilsētas vēsture

Iepazīstināšana ar profesijām un piedāvājums veikt izzinošu ekskursiju pa Jēkabpili

Lāsma Skļarska,
25906344

14.00

Nodarbība „Profesiju labirints. Profesiju darbnīca”

NOLIKUMS

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs

5.-7. klašu skolēnu komandas

Komandu sacensības par profesiju pasauli

Sarmīte Stikāne,
26165237

 

Pasākums „Ciemos mūzikas skolā”

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas zāle

Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, audzinātājas

Iepazīstināšana ar mūzikas instrumentiem, ekskursija pa skolas klasēm

Silvija Strade,
20371485

 

Didaktiskās rotaļas „Profesiju pasaulē”

PII „Auseklītis” (katrā vecuma grupā)

2 - 7 gadus veci bērni

Bērni ar didaktiskā materiāla palīdzību iepazīstas ar dažādiem amatiem, profe-sijām, darba rīkiem, kas nepieciešami, veicot darbu. Tuvāk iepazīstas ar savu vecāku darbu, atpazīst dažādu darbu veicējus pēc pazīmēm, atribūtiem. Bērnos tiek rosināta interese par profesijām

Anita Paģire,
65234628, 22319566;

Vineta Zvirgzda

 

Nodarbība „Iepazīstu profesijas kopā ar vecākiem”

 

Jēkabpils pamatskola

3. klases

Tikšanās ar skolēnu vecākiem. Vecāku profesiju iepazīšana – prezentācijas, diskusija, praktiska darbošanās

Dace Rateniece,
28659810

 

 

Nodarbība „Kad es būšu liels, es strādāšu par…”

Jēkabpils pamatskola

4. klases

Nodarbība ar skolas psiholoģi. Projektīvās metodikas

Dace Rateniece,
28659810

 

Stāstu un diskusiju pēcpusdiena „Mana karjera skolēnu pašpārvaldē”

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Pamatskolas 4.-6. klases un ģimnāzijas  7.-12. klases 

Tikšanās ar JVĢ skolēnu parlamentu. Diskusija, veiksmes stāsti, dalīšanās pieredzē

Dace Druveniece,
65237556;

Dace Rateniece,
28659810

 

Tematiskas klases stundas:

„Absolventu stundas – tikšanās klasēs”

„Vecāku profesija – mana profesija?”

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

7.-12. klases

Daudzveidīgās profesiju pasaules iepa-zīšana. Sarunas ar absolventiem, vecā-kiem - dažādu profesiju pārstāvjiem.

Ekskursijas uz vecāku darbavietām

Dace Druveniece,
65237556

 

Karjeras stunda mācību priekšmetos

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

7.-12. klases

Mācību priekšmetu skolotāju karjeras stunda ar akcentu uz konkrēto mācību priekšmetu

Skaidrīte Ozoliņa,
65237553

 

„Izvēlies karjeru!”

Jēkabpils 2.vidusskola, 323.kab.

8.-9. klases

Informatīvo resursu izpēte. Testēšana

Skolas karjeras konsultants

 

Nodarbība „Kā pareizi izvēlēties profesiju?”

Jēkabpils 2.vidusskola, 110.kab.

8.-9. klases

Nodarbība  ar psihologu

Skolas psihologs

 

Ekskursija

Jēkabpils 2.vidusskola, 110.kab.

8.-9. klases

Skolas karjeras centra apmeklēšana 

Skolas karjeras konsultants

 

Interaktīva prezentācija „Kas ir sevis prezentēšana?”

Jēkabpils 3.vidusskola

10.-12. klases

Prezentācija ar noderīgiem padomiem, kā sevi veiksmīgāk pieteikt darba tirgū

Ligita Ašnevica,
20039728

 

Tālākās izglītības iespējas

Jēkabpils Vakara vidusskola

11.-12. klases

Audzinātāju stundās darbs  mājas lapās (www.niid.lvwww.nva.gov.lv, www.viaa.gov.lv)

Klases audzinātāji

15.00-17.00

Nodarbība „Es šonedēļ bibliotekārs”

Jēkabpils pilsētas bibliotēka (Vecpilsētas laukums 3c)

Vidusskolēni (iepriekš piesakoties)

Darbs Interneta un periodikas lasītavā. Iepazīšanās ar bibliotēkas abonētajām un tiešsaistē pieejamajām datubāzēm. Tematiska meklēšana datubāzēs

Renāte Lenša,
29554991

15.00

Iepazīšanās ar izglītības iegūšanas iespējām BSA un RPIVA filiālēs Jēkabpilī

Jēkabpils Vakara vidusskola

12. klases

Diskusija ar augstskolu pārstāvjiem

Zeltīte Svikša,
28233694

15.00

Nodarbība „Tava karjera, pamatskolēn!”

Jēkabpils TITC, datorklase

7.-9. klases

Karjeras tests, lai izprastu savas iespējas un vēlmes. Izglītības iestāžu informācija, kā to atrast internetā?

Judīte Grugule,
65221333,
judite.grugule@titc.lv 
Rīgas iela 150A

Ceturtdiena, 10.oktobris 

10.00– 14.00

Augstskolu diena

Tautas nams

10.-12. klases

Augstskolu prezentācijas, stendi, konkursi

Lāsma Skļarska,
25906344

13.00-20.00

Atvērto durvju diena

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas zāle

Audzēkņu vecāki un citi interesenti

Iepazīstināšana ar mūzikas instrumentiem, ar mūzikas skolā apgūstamajām izglītības programmām.
Iespēja piedalīties mācību stundās

Silvija Strade,
20371485

 

Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem „Iepazīsti profesijas”

PII „Auseklītis” / darba vietās pie bērnu vecākiem

2 - 7 gadus veci bērni

Bērni labāk iepazīst kādu amatu un profesiju, tiekoties klātienē ar dažādu profesiju pārstāvjiem – vecākie bērni paši dodas ekskursijās, pie jaunākajiem tiek uzaicināti profesiju pārstāvji pastāstīt  par savu profesiju

Anita Paģire, 6
5234628, 22319566;

Vineta Zvirgzda

 

Nodarbība „Iepazīstu profesijas kopā ar vecākiem”

Jēkabpils pamatskola

4. klases

Tikšanās ar skolēnu vecākiem. Vecāku profesiju iepazīšana - prezentācijas, diskusija, praktiska darbošanās

Dace Rateniece,
28659810

 

 

Nodarbība „Vai tu zini, kas ir jaunsargi?”

Jēkabpils pamatskola

6. klases

Tikšanās ar jaunsargu instruktoru Normundu Pastaru – diskusija un darbošanās jaunsargu aktivitātēs

Dace Rateniece,
28659810 

 

Radošo darbu izstāde „Es izvēlos…”

Jēkabpils pamatskola

1.- 6. klases

Skolēnu radošie darbi par savu nākotnes profesiju. Labāko darbu atlase un izstādes izveidošana 

Dace Rateniece,
28659810

 

 

Tematiskas klases stundas:

„Absolventu stundas – tikšanās klasēs”

„Vecāku profesija – mana profesija?”

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

7.-12. klases

Daudzveidīgās profesiju pasaules iepazīšana. Sarunas ar absolventiem, vecākiem - dažādu profesiju pārstāvjiem. Ekskursijas uz vecāku darbavietām.

Dace Druveniece,
65237556

 

Karjeras stunda mācību priekšmetos

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

7.-12. klases

Mācību priekšmetu skolotāju karjeras stunda ar akcentu uz konkrēto mācību priekšmetu

Skaidrīte Ozoliņa,
65237553

 

Darba tirgus Jēkabpilī

Jēkabpils 2.vidusskola, 130.kab.

10.-11. klases

Diskusija. Tikšanās ar nozaru speciālistiem

Larisa Stepanova,
20385362

 

„Mans dzīves stāsts”

Jēkabpils 2.vidusskola, 130.kab.

10.-11. klases

Tikšanās ar skolas absolventiem

Skolas parlaments

 

Darba tirgus Jēkabpilī

Jēkabpils 2.vidusskola, 130.kab.

12. klases

Diskusija. Tikšanās ar skolas absolventiem

Larisa Stepanova,
20385362

 

„Mans dzīves stāsts”

Jēkabpils 2.vidusskola, 130.kab.

12. klases

Tikšanās ar skolas absolventiem

Skolas parlaments

 

Psiholoģiskais treniņš

Jēkabpils 2.vidusskola, 110.kab.

9. un 12. klases

Tikšanās ar skolas psihologu. Testēšana un treniņš

Skolas psihologs

 

Zīmējumu izstāde „Es būšu..”

Jēkabpils 3.vidusskola

1.-4. klases

Skolēnu veidotie darbi par savu nākotnes profesiju

Ligita Ašnevica,
20039728

 

Tālākās izglītības iespējas

Jēkabpils Vakara vidusskola

9. klase

Iepazīšanās ar Latvijas arodskolām un to piedāvātajām profesijām

Zeltīte Svikša,
28233694

14.00

Noslēguma pasākums - viktorīna ,,Es būšu”

Jēkabpils Vakara vidusskola

10.-12. klases

Piedalās klašu komandas

Zeltīte Svikša,
28233694

15.00-17.00

Nodarbība „Es šonedēļ bibliotekārs”

Jēkabpils pilsētas bibliotēka (Vecpilsētas laukums 3c)

Vidusskolēni (iepriekš piesakoties)

Darbs Komplektēšanas nodaļā – grāmatu atlase. Iepazīšanās ar novadpētniecības darbu. Ar novadpētniecību saistītās datubāzes. Materiālu ievietošana portālos zudusilatvija.lv, nekrapole.lv u.c.

Renāte Lenša,
29554991

17.00

Nodarbība „Tava bērna karjera!”

Jēkabpils TITC, datorklase

Vecāki, kuriem ir aktuāla bērna karjera.

Informācija par dažādiem karjeras un spēju testiem. Izglītības iestāžu informācija, kā to atrast internetā?

Judīte Grugule, 65221333,
judite.grugule@titc.lv 
Rīgas iela 150A

Piektdiena, 11.oktobris 

12.00

Karjeras nedēļas noslēguma pasākums „Ja dari, tad vari!”

NOLIKUMS

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sporta zāle

Uzaicinātie pilsētas  skolu skolēni, skolotāji, sadarbības partneri

Komandu sacensības pa stacijām/darbnīcām, Karjeras nedēļas pasākumu/konkursu uzvarētaju apbalvošana

Dzintra Lindāne,
26013153

 13.00

 Konference „Interešu izglītība – hobijs – profesija”

Jēkabpils Valsts ģimnāzija, svinību zāle

10.-12. klases

Tikšanās ar mūziķiem, aktieriem u.c. mākslas jomu pārstāvjiem

Skaidrīte Ozoliņa, 65237553

Dace Druveniece,
65237556

15.00

Interaktīva lomu spēle „Es – uzņēmējs?!”

Jēkabpils TITC, mācību auditorija (Rīgas iela 150A)

10.-12. klases

Tiks izspēlētas interaktīvas lomu spēles, kurās tiek attīstītas un izpras-tas uzņēmējdarbībā nepieciešamās prasmes, rakstura iezīmes un spējas, izmēģināta uzņēmējdarbības vide

Judīte Grugule,
65221333,
judite.grugule@titc.lv

15.00-17.00

Nodarbība „Es šonedēļ bibliotekārs”

Jēkabpils pilsētas bibliotēka (Vecpilsētas laukums 3c)

Vidusskolēni (iepriekš piesakoties)

Informācija bibliotēkas mājas lapai. (raksts, eseja, humoreska…)

Fotogrāfijas, atziņas par sevi bibliotekāra amatā

 

Renāte Lenša,
29554991

 

Bērnu zīmējumu  izstāde „Kad, es izaugšu liels,  kļūšu par...!”

Tematiskais pasākums – koncerts „Mana profesija – es kļūšu par...”

Foto izstāde „Mana profesija”

PII „Auseklītis”

2 - 7 gadus veci bērni

 

Noslēguma pasākumā bērni ar dziesmām un rotaļām nostiprinās zināšanas par  dažādiem  amatiem un profesijām, aplūkos bērnu  zīmējumus un fotogrāfijas.

Diskusijas par tēmu „Kad, izaugšu liels, es  kļūšu par...”

Anita Paģire,
65234628, 22319566;

Vineta Zvirgzda

 

Nodarbība „Iepazīstu profesijas kopā ar vecākiem”

Jēkabpils pamatskola

5. klases

Tikšanās ar skolēnu vecākiem. Vecāku profesiju iepazīšana – prezentācijas, diskusija, praktiska darbošanās

Dace Rateniece,
28659810

 

 

Tematiskas klases stundas:

„Absolventu stundas – tikšanās klasēs”

„Vecāku profesija – mana profesija?”

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

7.-12. klases

Daudzveidīgās profesiju pasaules iepazīšana. Sarunas ar absolventiem, vecākiem - dažādu profesiju pārstāvjiem.

Ekskursijas uz vecāku darbavietām.

 

Dace Druveniece,
65237556

 

Karjeras stunda mācību priekšmetos

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

7.-12. klases

Mācību priekšmetu skolotāju karjeras stunda ar akcentu uz konkrēto mācību priekšmetu.

Skaidrīte Ozoliņa,
65237553

 

Konference „Interešu izglītība – hobijs – profesija”

Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Svinību zāle

10.-12. klases

Tikšanās ar mūziķiem, aktieriem u.c. mākslas jomu pārstāvjiem

Skaidrīte Ozoliņa,
65237553;

Dace Druveniece,
65237556

 

Realitātes šovs „Veiksminieku stāsti”

Jēkabpils 2.vidusskola, aktu zāle

 

Nedēļas noslēguma pasākums

Skolas parlaments

 

Prezentācijas pasākums Es esmu Jēkabpilietis”

Jēkabpils 3.vidusskola

5.-9. klases

Materiālu vākšana un apkopošana par darbavietām Jēkabpilī, noslēgumā klašu izveidoto prezentāciju prezentēšana

Ligita Ašnevica,
20039728

 Citi Karjeras nedēļas pasākumi:

07.-11.10.

Ekskursijas uz uzņēmumiem:
SIA „Atspulgs logiem”,
SIA „Selko”,
SIA „Laila P”,
SIA „Sol&Vita”,
SIA „Ošukalns”,
SIA „Brodoor”,
SIA „DLLA”

Jēkabpils pilsētas uzņēmumi

Skolēni (pēc iepriekšē-jas pieteikšanās)

Sadarbībā ar Jēkabpils Uzņēmēju biedrību (JUB);
pieteikties ekskursijām pie administratīvās direktores Lidijas Jansones līdz 01.10.2013.

Lidija Jansone,
27050795

07.-11.10.

Karjeras konsultācijas

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jēkabpils filiāle (Jaunā iela 79e)

Skolēni

Visas nedēļas laikā notiek individuālās (1 stunda) un grupu (3 stundas) karjeras konsultācijas;
pieteikties pie konsultantes Gitas  Sīles līdz 01.10.2013.

Gita Sīle,
65231950,
Gita.Sile@nva.gov.lv

07.-11.10.

no plkst. 12.00 līdz 15.30

Izstāde „Ražots Zvaniņā””
(pašgatavotas leļļu teātra lelles)

PII Zvaniņš”

Pirmsskolu, skolu pedagogiem un citiem interesentiem

Izstādes apskatīšana. Konsultācija par leļļu teātra leļļu gatavošanu
(konsultācijas laiku iepriekš saskaņot ar vadītāju)

Silvija Bērziņa,
22306508

07.-11.10.

no plkst. 16.00 līdz 19.00

Atvērto durvju dienas

Jēkabpils Mākslas skola

 

Visi interesenti

Nodarbību apmeklēšana un iejušanās mācību procesā

Ziedonis Bārbals,
65231423, 26879715

07.-11.10.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Psiholoģijas centralekcija - nodarbība „Psiholoģiskais spiediens vidusskolas gados: kā būt efektīvam un nepadoties  spriedzei”

RPIVA Jēkabpils filiāle (Rīgas iela 210a)

12.klašu skolēni (visa klase)

Noguruma mērīšana;
pieteikties pie RPIVA Jēkabpils filiāles vadītājas Inetas Elksnes līdz 20.09.2013.

Ineta Elksne,
65221150, 26437259

 

07.-11.10.

Žurnālistikas meistardarbnīca

Jēkabpils pilsētas dome (Brīvības iela 120)

Vidusskolēni, kuri plāno studēt komunikācijas zinātni

Darbojoties jaunieši iegūs teorētiskas un praktiskas iemaņas žurnālistikā;
pieteikties pie Jaunatnes lietu speciālistes Lāsmas Skļarskas līdz 01.10.2013.

Lāsma Skļarska,
25906344

Nopietni
Pirms 10 gadiem
Izskatās nopietni... Tik vēlāk būs labi jāstrādā izvēlētajā profesijā.